1 Baggrund

 1. Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation blev grundlagt i 1985. Fonden har til formål at udbygge venskabelige relationer mellem de fem nordiske lande og Japan, at fremme udveksling af viden mellem Norden og Japan, at øge international forståelse samt at medvirke til opnåelse af verdensfred.
 2. Fondens kapital udgøres af en donation fra Nippon Foundation (Nippon Zaidan).
 3. Fondens formål søges fremmet gennem økonomisk støtte til forskning, udvikling, uddannelse og undervisning inden for medicin, de humanistiske og sociale videnskaber, naturvidenskaber, de tekniske videnskaber og kulturformål, som har forbindelse til Japan.
 4. Fonden har hjemsted i Stockholm. Fonden har en afdeling i hvert af de fem nordiske lande samt en i Japan.
 5. Bestyrelsen for den danske afdeling består af CSO i LEO Fondet Anne-Marie Engel og professor Kjeld Erik Brødsgaard.
 6. Sekretariatet for den danske afdeling ligger på Department of International Economics, Government and Business (EGB), CBS.
 7. Den danske afdeling uddeler årligt ca. 1-2 millioner kroner i legater af varierende størrelse til et varierende antal legatmodtagere. Der tildeles normalt ikke legater som overstiger 50.000 kroner. Spørgsmål vedrørende forventede legatportioner kan desværre ikke besvares, da beløbene varierer fra år til år afhængigt af antallet af ansøgere.

2 Ansøgningsprocedure

 1. Fonden uddeler midler to gange årligt.
 2. Ansøgningsperioden er 1.12. til 31.1 samt 1.8 til 1.9. Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden behandles ikke. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft og til projekter/ophold med start før før 1/3 for første runde og 1/9 for anden runde. Tilskud til ophold i Japan, der påbegyndes før den disse datoer, skal derfor søges året før.
 3. Der kan ansøges om støtte til forlængelse af ophold, der er påbegyndt før den 1/3 for første runde og 1/9 for anden runde, hvis der vedlægges en fyldestgørende begrundelse for forlængelsen.
 4. Der skal søges online via linket på fondens hjemmeside (www.sjsf.se)
 5. Vejledning til online ansøgning findes her: https://sjsf.se/guidelines-to-apply-to-the-scandinavia-japan-sasakawa-foundation/
 6. Ansøgninger uden tilstrækkelige bilag vil ikke blive behandlet.
 7. Fonden frabeder sig ansøgninger, der indsendes pr. post. Sådanne ansøgninger vil ikke blive behandlet.
  • Alle ansøgninger skal vedlægges ansøgerens CV. Hvis ansøgningen omfatter flere end tre personer, skal der kun vedlægges CV for kontaktpersonen. Der stilles ingen formelle krav til udformningen af CV’et. Ansøgere, der søger støtte til udvekslingsophold, bør søge individuelt.
  • Ansøger man som organisation, kan man vælge at vedlægge en beskrivelse af organisationen i stedet.

  • Alle ansøgninger skal indeholde en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal være på max. 2000 tegn og indskrives/kopieres direkte ind i ansøgningsskemaet. Beskrivelsen indeholder typisk informationer om projektets baggrund, indhold og de forventede udbytte. For rundrejser og feltarbejde vedlægges rejserute/opholdssteder. Yderligere vedhæftninger med uddybende projektbeskrivelse er ikke tilladt.

  • Alle ansøgninger skal indeholde et budget. Af budgettet skal såvel forventede udgifter som alle forventede finansieringskilder fremgå.
  • Alle ansøgninger, hvori der indgår et studie- eller forskningsophold i Japan, skal vedlægges dokumentation fra den modtagende institution. Kan dokumentation ikke fremskaffes ved ansøgningsfristens udløb, kan dette eftersendes. Det skal klart fremgå af ansøgningen, hvilke bilag, der forventes eftersendt.
  • Alle ansøgninger, hvori der indgår feltarbejde eller lignende i Japan, skal så vidt muligt vedlægges dokumentation for kontakter i Japan – eller det bør på anden måde søges dokumenteret, at legatet kan anvendes som ansøgt.
  • Studerende, der ansøger om studieophold i Japan, skal vedlægge navn og kontaktinformationer på en eller flere referencer fra deres hjeminstitution i Danmark (studieadministration eller underviser), anbefaling fra en underviser samt karakterudskrift.

3 Svar på ansøgningerne

 1. Alle ansøgningerne vil blive behandlet i måneden efter ansøgningsfristen.
 2. Alle ansøgere, både de der modtager bevillingstilsagn og de, der ikke kommer i betragtning, vil modtage skriftligt svar pr. e-mail senest to måneder efter ansøgningsfristen.
 3. Telefoniske, elektroniske eller personlige henvendelser angående hvor vidt en ansøgning vil modtage støtte kan ikke besvares og frabedes derfor.
 4. Eventuelle ansøgere, der endnu ikke har modtaget svar på deres ansøgning efter to måneder, er velkomne til at rette henvendelse til fonden.

 

4 Afrapportering

 1. Det er en betingelse for modtagelse af et legat fra fonden, at der umiddelbart og senest tre måneder efter rejsens/projektets afslutning indsendes en rapport til den danske afdeling. Rapporten uploades via ansøgningsportalen.
 2. Rapporten skal indeholde en kortfattet redegørelse af udbyttet af projektet/opholdet samt en oversigt over, hvordan de tildelte midler er blevet anvendt.
 3. Fondens bestyrelse glæder sig altid over veludførte rapporter og sætter stor pris på billedmateriale og andre kreative bilag, der evt. vedlægges.
 4. Fonden forbeholder sig retten til at anvende tekstuddrag, billeder og andet materiale fra de indsendte rapporter til brug i fondens publikationer og på fondens hjemmeside. Fonden vil altid orientere de legatmodtagere, der berøres af dette.

 

5 Principper for tildeling af legater

 1. Den største del af legaterne uddeles til studie- og forskningsophold samt feltarbejde i Japan og til Japan-relaterede aktiviteter i Danmark.
 2. Der gives for eksempel støtte til sprogstudier i Japan, studie- og forskningsophold ved japanske institutioner, udvekslingsophold, feltarbejde, indsamling af materiale med henblik på formidling eller udstilling i Danmark, aktiviteter, der fremmer dansk-japansk samarbejde, fælles projekter med deltagere fra begge lande og udgivelser.
 3. Et mindre antal legater uddeles til andre formål end forskning og uddannelse, herunder især til kunst og kultur, men midlerne hertil er desværre stærkt begrænsede.
 4. Legatmodtagerne udgør en bred vifte af personer og kan være studerende, forskere, elever, kunstnere, erhvervsaktive, selvstændige eller andre, der har et projekt, der opfylder fondens formål.
 5. En ansøger skal have fast tilknytning til Danmark for at komme i betragtning til et legat. Ved fast tilknytning forstås normalt enten statsborgerskab eller fast bopæl.
 6. Fonden støtter udelukkende ikke-kommercielle formål.
 7. Fonden dækker ikke udgifter til løn eller indkøb af udstyr.
 8. Fonden dækker ikke udgifter i forbindelse med deltagelse i internationale konferencer. Der kan dog ansøges om støtte til konferencer, der omhandler japanske forhold eller forholdet mellem Danmark/Skandinavien og Japan.
 9. Ansøgere, der tidligere har modtaget midler fra fonden, er velkomne til at ansøge igen, idet det er muligt at komme i betragtning til et legat flere gange.

 

6 Andre oplysninger

 1. Modtagne legater skal være anvendt inden for to år efter tildelingen, ellers tilbageføres de til fonden til brug for fornyet uddeling. Det vil efter begrundet ansøgning være muligt at få udsat denne frist.
 2. Ansøgninger om japanske forskere og studerendes ophold ved institutioner i Danmark skal indsendes til fondens japanske afdeling. Kontaktinformation og retningslinjer for disse ansøgere findes på den japanske sektion af fondens hjemmeside, www.sjsf.se
 3. Fondens afgørelser kan ikke ankes, og fonden begrunder ikke sine afslag.