Om Fondet
– Midlene skal brukes til formål som styrker kontakt og forståelse mellom de nordiske land og Japan. Styret legger derfor vekt på å støtte tiltak som, på kortere eller lengre sikt, kan bidra til mer samhandling mellom Japan og Norge.
– Det kan søkes om støtte til (studie)reiser som kan utvikle samarbeid og forståelse for japanske forhold innenfor ethvert område av norsk samfunnsliv. Ved tildelingene de siste årene er nye søkere blitt prioritert, og formål som gir ringvirkninger (reportasjer, avisartikler, meddelelser til kolleger).
– Det gis støtte kun for ett år om gangen. Ønskes det støtte til prosjekter som går over flere år, må det hvert år søkes på nytt. Imidlertid bes søkeren om å legge ved en plan for prosjektet og angi hvilke kostnader som ventes å påløpe i hvert av de årene prosjektet løper. Søknad om videreføring vil bli behandlet på like linje med de øvrige søknader det aktuelle året.
– Reiser som begrenser seg til deltagelse på internasjonale konferanser, som denne gang finner sted i Japan, faller på siden av Fondets formål.
– Det gis ikke støtte til rent kommersielle formål.
– Det gis normalt ikke støtte til dekning av lønnskostnader, eller til anskaffelse av utstyr.
– Det gis ikke støtte til reiser og/eller arrangementer som finner sted (eller er startet opp) før tildelings-tidspunktet (ca 1 mai). Søk i så fall et år tidligere!
– Det forutsettes at reisen til og fra Japan foretas på billigste måte
– Søkere skal sende sin søknad til det av de samarbeidende land, hvor vedkommende utøver sin yrkesmessige virksomhet (dvs betaler skatt).
– Individuelle stipend vil normalt være i området NOK 20.000 – 40.000, avhengig av reisens varighet/prosjektets størrelse.

Søknadens innhold
Det er ingen faste regler for hva søknaden skal inneholde. Blanketten “Sammendrag av opplysninger…”er ikke et søknadsskjema, men et registreringsskjema som fylles ut og legges ved søknaden. Gjelder søknaden en gruppe personer, skal det klart gå frem hvem som søker. Legg ved opplysninger for hver av personene i gruppen.
Søknaden utformes på norsk, skrives ut, forsynes med underskrift og dato, og sendes pr vanlig post. Vennligst ikke send søknaden rekommandert, eller pr e-post.
– Skriv søknaden slik at disse momentene kommer klart fram:
– Målet med reisen/prosjektet.
– Egen bakgrunn og egne forutsetninger. Beskriv forarbeidet. Legg ved curriculum vitae (CV) og en eller flere faglige anbefalinger. Studenter legger ved en uttalelse fra faglærer eller veileder.
Søknader uten anbefalinger blir prioritert lavt.
– Har du allerede kontakter i Japan, legg ved kopi av korrespondanse som bekrefter dette.
– Sett opp et budsjett for reisen, der både anslåtte kostnader (reise, opphold, evt tolk mv) og hvordan dette skal finansieres, fremgår. Skriv hvor mange kroner du søker om
Eventuelle bilag begrenses til det strengt nødvendige, høyst noen få sider. Eksempler er:
• kortfattet beskrivelse av reisen/prosjektet dersom en slik ikke inngår i selve søknaden
• dokumentasjon som sannsynliggjør eller bekrefter at formålet vil kunne realiseres
• anbefalinger, kopier av attester, eksamenspapirer, o.l. for utdannelse etter grunnutdanning.
Bilag til søknaden kan bli makulert, og blir ikke returnert med mindre søkeren spesifikt ber om det.

Gjennomføring – Rapportering
Tildelte midler må anvendes for det avtalte formål innen 2 år etter tildelingen fant sted. Har man gode grunner, kan tidsfristen forlenges. Tildelinger som ikke er benyttet innen fristens utløp, trekkes tillbake automatisk.
Umiddelbart etter avsluttet reise/prosjekt, skal det sendes en kort skriftlig rapport til Sasakawafondet, helst på engelsk. Rapporten skal inneholde en kortfattet vurdering av utbyttet av turen, og en oppstilling som viser hvordan midlene er anvendt (kostnader og finansiering).
Meddelelser til fagkolleger, regner vi med skjer i andre fora.

Søknaden sendes (postlegges) senest 15 januar.
Alle søknadene behandles samlet, og alt som kan deles ut i kalenderåret, deles ut i denne ene tildelingsrunden. Søknader som mottas ellers i året, blir ikke behandlet.
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation
Postboks 19, NTNU Hovedbygg
7491 Trondheim
Kontaktperson i Norge er siv.ing. Jostein H. Søvik,
mobiltelefon +47 930 59 401
e-post Jostein.H.Sovik@sintef.no
telefaks +47 73 59 70 43

Oppdatert: Desember 2016

 SAMMENDRAG AV OPPLYSNINGER FRA SØKNAD TIL THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION, sendes sammen med søknaden.
Opplysninger for registrering.  (NB: Dette er ikke et “søknadsskjema”.)

Søkerens navn
Søker nr.
Søkerens yrkestittel eller profesjon på engelsk
Søkers alder
Søkerens hjemstedsadresse og e-post-adresse(r)
Det engelske navn på den institusjon søkeren arbeider ved
Søkerens arbeidsadresse                                       Søknad på firmapapir (  )
Skriv et kort sammendrag på engelsk av søknadens formål. Ikke bruk mer enn et par enkle setninger. (Det er bedre at du selv formulerer dette, enn at andre skal gjøre det!)

Søknadsbeløp:

Innvilget: